RODO

Klauzula informacyjna dla klientów PHTS SERAFIN Sp. z o.o.

  1. Administratorem danych osobowych naszych klientów jest PHTS SERAFIN Sp. z o.o. zwany dalej: „Administratorem”. Każdy klient PHTS SERAFIN Sp. z o.o. ma prawo skontaktować się z Administratorem telefonując pod numer: +48 95 751 61 83.

 

  1. Dane osobowe naszych klientów są przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody oraz z innych publicznie dostępnych źródeł. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla celów zawarcia umowy oraz obsługi współpracy pomiędzy klientem a administratorem.

 

  1. Dane osobowe klientów przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją wymienionych wyżej celów. Dane te nie są udostępniane innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

 

  1. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych klientów do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

  1. Dane osobowe klientów będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

 

  1. Każdy z klientów ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również do ograniczenia przetwarzania tych danych, wycofania zgody na przetwarzanie, usunięcia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych oraz ich przeniesienia. Zasady udostępnienia takiej dokumentacji zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

 

  1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych klientów przez Administratora – każdemu z nich przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

  1. W oparciu o dane osobowe osób świadczących usługi na umowach cywilnoprawnych Administrator nie będzie podejmował wobec zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.